Luvat ja ilmoitukset

Tapahtuman järjestämiseen tarvittavien lupien määrä riippuu tapahtuman luonteesta ja koosta. Suurimmalle osalle tapahtumista pakollisia ovat tapahtumapaikan haltijan lupa sekä poliisille tehtävä ilmoitus yleisötilaisuudesta. Lupien hakeminen ja ilmoitusten tekeminen on tapahtuman järjestäjän vastuulla. Ilman tarvittavia lupia tapahtumaa ei saa järjestää, ja poliisilla on oikeus keskeyttää tapahtuma edellytettyjen lupien puuttuessa. 

Tapahtuman järjestäjän on otettava hyvissä ajoin selvää, millaisia lupia tai ilmoituksia tapahtuma vaatii. Jos epäröit, ota yhteyttä Tapahtumatoimistoon.

Tälle sivulle on koottu tietoa tapahtumien järjestämiseen liittyvistä luvista ja ilmoituksista. Lupien hakemiseen ja ilmoitusten tekemiseen liittyvät määräajat ja kriteerit ovat tässä viitteellisiä; tarkista aina ajantasainen tilanne linkkien takaa tai tiedustele asiaa luvan myöntävältä viranomaiselta.

HAKEMISTO

YLEISIMMÄT LUVAT JA ILMOITUKSET

ILMOITUS YLEISÖTILAISUUDESTA

Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille (tietyin poikkeuksin, ks. linkki). Lain mukaan tapahtumajärjestäjän on tehtävä ilmoitus vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista, mutta käytännössä ilmoitus kannattaa tehdä vähintään kuukausi ennen tapahtumaa, varsinkin ruuhkahuippujen ja lomakausien aikaan. Jos tilaisuuteen halutaan asettaa liikenteenohjaajia tai tilapäisiä järjestyksenvalvojia, on ilmoitus syytä tehdä vähintään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta. Jos kyseessä on suuri tai monipäiväinen tapahtuma, on hyvä ottaa yhteyttä järjestämispaikan poliisilaitokseen jo järjestelyjen alkuvaiheessa.

Huomaa myös poliisin kesäkuussa 2016 julkaisema tietopaketti yleisötilaisuuden järjestämiseen.

TURVALLISUUSSUUNNITELMA & PELASTUSSUUNNITELMA

Tapahtuman turvallisuudesta on tehtävä turvallisuussuunnitelma, joka toimitetaan poliisille yleisötilaisuusilmoituksen liitteenä. Usein tapahtumaa varten tehdään kattava turvallisuussuunnitelma, jonka osaksi laaditaan pelastussuunnitelma.

Pelastussuunnitelma on laadittava yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä tai johon liittyy tiettyjä riskejä (lisätietoa). Pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista Pirkanmaan pelastuslaitokselle (pelastus.tapahtumat@tampere.fi). Jos tapahtumaan osallistuva yleisömäärä on suuri tai siihen kohdistuu erityisiä riskejä, tulee tapahtumajärjestäjän olla yhteydessä pelastusviranomaiseen jo suunnitteluvaiheessa. Tarvittaessa pelastusviranomainen tekee tapahtumaan palotarkastuksen.

TAPAHTUMAN KULUTTAJATURVALLISUUSASIAKIRJA

Kuluttajaturvallisuuslaki edellyttää, että ennen toiminnan aloittamista on laadittava turvallisuusasiakirja tapahtumasta, joka sisältää merkittävän riskin, joka toteutuessaan voi aiheuttaa vaaraa jonkun turvallisuudelle palveluun osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi. Jos samaa tapahtumaa varten on muun lain nojalla laadittava pelastus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma, turvallisuusasiakirjaa ei tarvitse erikseen laatia, vaan turvallisuusasiakirjassa esitettävät tiedot voidaan yhdistää muun lain nojalla laadittavaan suunnitelmaan. 1.5.2016 alkaen edellä mainitun kaltaisesta tapahtumasta ei enää tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta paikkakunnan valvontaviranomaiselle, vaan toteutuneista vaaroista tehdään jälkikäteisilmoitus suoraan Tukesille. Tapahtumajärjestäjällä on kuitenkin edelleen velvollisuus huolehtia tapahtuman kuluttajaturvallisuudesta.

JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

Erillinen jätehuoltosuunnitelma vaaditaan suuremmilta yleisötilaisuuksilta, etenkin jos niissä on tarjolla ruokaa tai juomaa. Yleisötilaisuuden järjestäjän tulee toimittaa jätehuoltosuunnitelma viimeistään kuukausi ennen tapahtuman alkua Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikköön.

MUSIIKKI JA MELU

MUSIIKINKÄYTTÖLUPA ELI TEOSTON JA GRAMEXIN TAPAHTUMALUPA

Musiikinkäyttölupa on haettava etukäteen jokaiseen tapahtumaan, jossa soitetaan livenä tai tallenteelta (ml. karaoke) tekijänoikeudella suojattua musiikkia. Tammikuusta 2015 lähtien tapahtumajärjestäjä on voinut hakea Teoston ja Gramexin yhteistä musiikinkäyttölupaa eli tapahtumalupaa. Lupa on haettava ja saatava ennen ensimmäistä sillä järjestettävää tapahtumaa. Tapahtumalupa tarvitaan sekä pääsymaksullisiin että maksuttomiin tapahtumiin ja myös yritysten henkilökunnalleen tai asiakkailleen järjestämiin tapahtumiin.

MELUILMOITUS

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavista tapahtumista, kuten moottoriurheilukilpailuista sekä klo 20 jälkeen jatkuvista ulkoilmakonserteista, festivaaleista ja muista ulkotapahtumista on tehtävä meluilmoitus Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikköön viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa.

Jos tapahtumaan on suunniteltu ilotulituksen (ml. pyrotekniikkashow't) järjestäminen kello 22-24 välisenä aikana, tapahtumajärjestäjän tulee mainita tästä myös meluilmoituksessa. Ilotulituksesta ja pyrotekniikan käytöstä on tehtävä aina ilmoitus poliisille (ks. kohta Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä).

Katso myös alasivu Meluilmoitus.

VALVOTUT MYYNTIARTIKKELIT JA PALVELUT

ELINTARVIKKEIDEN MYYNTI

Liikkuvan elintarvikehuoneiston käyttöönotosta tehdään kertaluonteinen ilmoitus sen kunnan viranomaiselle, jonka alueella toiminta aloitetaan. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai oleellisen muutoksen tekemistä jo toiminnassa olevaan elintarvikehuoneistoon. Tämän jälkeen toiminnasta tiedotetaan vähintään neljä vuorokautta ennen toiminnan aloittamista niiden kuntien viranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Tampereella valvontaviranomainen on Tampereen kaupungin Elintarvikevalvonta.

Pienimuotoinen toiminta, kuten yksityishenkilöiden tai harrastekerhojen vähäinen elintarvikkeiden myynti tai tarjoilu, on vapautettu kokonaan ilmoitusvelvollisuudesta. Toiminta voi olla satunnaista tai määrältään vähäistä elintarvikkeiden käsittelyä.

TILAPÄINEN ANNISKELULUPA

Alkoholijuomien anniskelua saa harjoittaa vain se, jolle on myönnetty anniskelulupa. Tilapäinen anniskelulupa voidaan myöntää tilaisuuksiin ja tapahtumiin korkeintaan yhden kuukauden ajaksi. Vaatimukset luvanhakijan ammattitaidosta, henkilökunnasta ja anniskelupaikan sijainnista ovat samat kuin toistaiseksi myönnettävässä luvassa. Lupa on anniskelupaikkakohtainen. Anniskelulupaa haetaan paikallisesta aluehallintovirastosta (Avi), joka Tampereella on Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto. Hakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on yksi kuukausi (tilanne 12/2014).

HUOM: Alkoholilakia ollaan parhaillaan uudistamassa ja uuden lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 aikana.

TUPAKKATUOTTEIDEN VÄHITTÄISMYYNTILUPA

Tupakkatuotteiden myynti on luvanvaraista. Myyntilupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnalta. Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiä ei saa aloittaa ennen kuin myyntilupa on myönnetty. Lupa on myyjä- ja myyntipaikkakohtainen. Luvan käsittelyaika on noin kuukausi. Sähkösavukkeiden mainontakielto on yhtä laaja kuin tupakkatuotteilla ja tupakointivälineillä.

MAANKÄYTTÖ, TIET JA LIIKENNE, MOOTTORIKILPAILUT

MAANKÄYTTÖLUPA

Tapahtuman järjestäminen ulkotiloissa vaatii aina maanomistajan antaman maankäyttöluvan. Tampereen kaupungin omistamien yleisten alueiden kuten torien ja puistojen maankäyttöluvat haetaan Kiinteistötoimelta. Suurten tapahtumien osalta lupahakemusten käsittelyajat ovat noin kaksi kuukautta ja pienten osalta noin kolme viikkoa.

Pysäköintisakkojen välttämiseksi maankäyttöluvassa kannattaa erikseen määritellä myös tapahtuma-alueelle pysäköitävä, tapahtuman toteutukselle välttämätön ajoneuvokalusto mukaan lukien huoltoajot; Kiinteistötoimi välittää kopion luvasta Pysäköinninvalvonnalle. Vuokrattavalle alueelle sijoitettavista anniskelupaikoista Tampereen kaupunki veloittaa asiakaspaikkakohtaisen lisämaksun.

HUOM: Kuninkaankadun kävelykatuosuutta ja Hämeenkadun itäpään jalkakäytäviä vuokraa nykyään Tampere Tunnetuksi ry.

KATULUPA

Jos tapahtuma vaatii kadun, pysäköintialueen tai muun yleisen alueen sulkemista osittain tai kokonaan ja siitä johtuen tilapäisiä liikennejärjestelyjä, on tapahtumajärjestäjän haettava toiminnalle katulupa. Luvan myöntää Tampereen kaupungin Katutilavalvonta. Katulupaa on haettava 14-21 vuorokautta ennen liikennejärjestelyjen toteuttamista. Liikennemerkit ja tilapäisten liikennejärjestelyiden toteutuksen voi tilata Tampereen kaupungin liikennemerkkitoimistosta.

TEIDEN JA KATUJEN VARSILLE SIJOITETTAVAT TAPAHTUMAOPASTEET

Valtion ylläpitämien maanteiden (Tampereella valtatiet 3, 9 ja 12 sekä kantatie 65) osalta lupakäytäntö uudistui 24.8.2016. Tilapäisiä tapahtumaopasteita varten ei enää tarvitse hakea erillistä lupaa ELY-keskukselta.

Tilapäisten opasteiden ja niiden sijoittelun on noudatettava Liikenneviraston määräyksiä tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta. Ilmoittaja on velvollinen perehtymään määräyksiin huolellisesti. Tilapäisten opasteiden tulee selvästi erottua virallisista liikennemerkeistä. Niitä ei saa sijoittaa liittymäalueille, alle 100 metrin päähän liittymistä, varoetäisyyttä lähemmäksi liikennemerkkejä tai moottori- ja moottoriliikenneteiden varsille. Niitä ei saa kiinnittää liikennemerkkeihin tai muihin rakenteisiin paitsi valaisinpylväisiin, joihin kiinnittäminen on sallittua, jos se niitä vahingoittamatta on mahdollista. Opasteet on kerättävä viikon kuluessa tapahtuman päättymisestä.

Tampereen kaupungin katuverkon alueelle sijoitettaville tapahtumaopasteille tarvitaan edelleen aina lupa. Luvan myöntää Tampereen kaupungin Kiinteistötoimi. Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella; käsittelyaika on vähintään kolme viikkoa. Suurista sisääntuloväylistä kaupungin ylläpitämiin teihin lukeutuvat Hervannan valtaväylä sekä osia Teiskontiestä (Kekkosentien liittymän länsipuolinen osuus) ja Lempääläntiestä (Kuokkamaantien pohjoispuolinen ja Lahdenperänkadun eteläpuolinen osuus). Yksityisteillä luvan myöntää tien omistaja.

Opasteita ei saa kiinnittää liikennemerkkipylväisiin. Niitä ei saa sijoittaa myöskään risteysten näkemäalueille eikä autojen pysähtymismatkalle ennen suojatietä, liikennevaloja tai risteävää tietä (ks. taulukko).

Mainokset kaupunki pyrkii pääsääntöisesti ohjaamaan kiinteille mainospaikoille. Tapahtumatoimisto välittää tapahtumajärjestäjille maksuttomia mainospaikkoja - lue lisää täältä.

TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN VALTION YLLÄPITÄMÄLLÄ TIEALUEELLA

Kaikki maanteillä järjestettävät normaaliliikenteestä poikkeavat tapahtumat vaativat ELY-keskuksen tai poliisin luvan. Jos tapahtuma ei edellytä tien sulkemista, lupaa voi hakea lähettämällä vapaamuotoinen kirjallinen hakemus Pirkanmaan  ELY-keskukseen. Jos tapahtuma vaatii tien sulkemisen muulta liikenteeltä, on lupa haettava kihlakunnan poliisilaitokselta. Alueellinen ELY-keskus antaa asiasta lausunnon. Hakemus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen tapahtumaa, mittavia tapahtumia järjestettäessä puoli vuotta aikaisemmin.

KATUKUVAUSLUPA

Jos kaupungilla järjestetään tv-kuvauksia tai vastaavia, on kuvausten sijainnista tiedotettava poliisia ja pelastuslaitosta, jotta nämä osaavat varautua mahdollisiin hälytystilanteisiin. Jos kuvausryhmien välineistöä tai johtoja joudutaan sijoittamaan kadulle, on asiasta tiedotettava Katutilavalvontaa. Jos kyseessä on laajempi kuvausprojekti, voi toiminnalle joutua hakemaan Katutilavalvonnalta katuluvan.

ILMOITUKSET MAHDOLLISISTA LIIKENNEHÄIRIÖISTÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN HUOMIOIMINEN

Jos on syytä olettaa, että tapahtuma aiheuttaa ruuhkautumista tai muuta häiriötä liikenteelle, asiasta on hyvä tiedottaa poliisin ja pelastuslaitoksen lisäksi muitakin keskeisiä viranomaistahoja. Tampereen tieliikennekeskus valvoo alueen liikennettä ja voi tarvittaessa tiedottaa tienvarsitauluissa mahdollisista ruuhkista. Jos tapahtuma aiheuttaa merkittäviä tilapäisiä liikennejärjestelyjä, häiriöstä kannattaa ilmoittaa Tampereen kaupungin viestintäyksikölle, joka voi tiedottaa asiasta omien tiedotusväyliensä kautta.

Jos tapahtumasi vaatii katujen väliaikaista sulkemista tai osallistuja- tai yleisömäärä on merkittävä, ilmoita tapahtumasta Tampereen seudun joukkoliikenteelle hyvissä ajoin. Näin busseille voidaan tarvittaessa järjestää poikkeusreittejä sekä lisävuoroja ja matkustajat sekä kuljettajat saavat poikkeustiedot ajoissa. Joukkoliikenteen sivuilta löytyy Ilmoituslomake ja lisätietoja

RALLIKILPAILUT JA TIENSULKULUPA

Nopeuskilpailuja henkilöautoille ja moottoripyörille saa järjestää vain suljetulla tiellä. Tien sulkemiseen tarvitaan lupa, jonka asemakaavan mukaiselle liikenneväylälle myöntää kunnanhallitus ja sen ulkopuoliselle tiealueelle poliisilaitos, jonka toimialueella ajoreitti tai sen pääosa sijaitsee.

Lisäksi poliisilla on tienpitäjää kuultuaan oikeus tien tilapäiseen sulkemiseen esimerkiksi urheilukilpailujen, kansanjuhlien, näyttelyiden, puolustusvoimien harjoitusten, paraatien tai näytösten vuoksi.

MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN LUPA KILPAILUIHIN JA HARJOITUKSIIN

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen on haettava lupa, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Toiminnalle on oltava myös alueen omistajan kirjallinen lupa. Vapaamuotoinen lupahakemus toimitetaan Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaostolle. Käsittelyajat voivat olla useita kuukausia.

VESILIIKENNELAIN MUKAINEN LUPA KILPAILUIHIN JA HARJOITUKSIIN

Moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen on haettava lupa, jos tapahtumasta on odotettavissa merkityksellisiä ympäristöhaittoja. Vesialueen omistajan on annettava suostumuksensa luvan myöntämiseen. Vapaamuotoinen lupahakemus toimitetaan Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaostolle. Käsittelyajat voivat olla useita kuukausia.

Usean kunnan alueella pidettävään kilpailuun tai harjoitukseen haetaan lupaa paikalliselta ELY-keskukselta. Usean ELY-keskuksen toimialueella pidettävään kilpailuun tai harjoitukseen myöntää luvan se ELY-keskus, jonka alueella kilpailu pääosin pidetään.

MUUT LUVAT JA ILMOITUKSET

ILMOITUS YLEISESTÄ KOKOUKSESTA

Ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä yleisestä kokouksesta (ts. mielenosoituksesta, ks. linkki) on tehtävä suullisesti tai kirjallisesti ilmoitus kokouspaikan poliisille vähintään kuusi tuntia ennen kokouksen alkamista.

TAVARA-ARPAJAISLUPA

Tavara-arpajaiset saa toimeenpanna vain viranomaisen antamalla luvalla (tavara-arpajaislupa), ellei arpajaislaissa toisin ole säädetty (esim. pienarpajaiset tai miniatyyriarpajaiset). Luvat tavara-arpajaisiin antaa paikallinen poliisilaitos, mikäli tavara-arpajaiset toimeenpannaan yhden poliisilaitoksen toimialueella tai toimialueen osalla (esim. yhden kunnan alueella), tai Poliisihallitus, mikäli tavara-arpajaiset toimeenpannaan yhden poliisilaitoksen toimialuetta laajemmalla alueella. Tavara-arpajaislupaa haetaan kirjallisesti. Lupa voidaan antaa enintään kuudeksi kuukaudeksi. Luvan tavara-arpajaisten järjestämiseen voi saada rekisteröity yhdistys, itsenäinen säätiö tai muu sellainen yhteisö, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus ja jonka kotipaikka on Suomessa.

ILMOITUS ILOTULITUSNÄYTÖKSESTÄ

Ilotulitusnäytöksestä (ml. pyrotekniikkashow't) on ilmoitettava paikkakunnan poliisille vähintään seitsemän vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä. Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä on tehtävä, vaikka ilotulitusnäytös olisi osa muuta yleisötilaisuutta.

LASERLAITTEIDEN KÄYTTÖ YLEISÖTILAISUUKSISSA

Yleisöesityksissä käytettäväksi tarkoitettu laserlaitteisto on esitettävä Säteilyturvakeskuksen tarkastettavaksi vähintään 30 päivää ennen laitteiston suunniteltua käyttöajankohtaa (ns. ensitarkastus). Jos ulkona pidettävässä laseresityksessä käytetään päättämättömiä säteitä, siitä on ilmoitettava Säteilyturvakeskukselle 10 viikkoa ennen aiottua laserien käyttöajankohtaa. Muista tarkastuksen edellyttävistä laseresityksistä on ilmoitettava Säteilyturvakeskukseen viimeistään 30 päivää ennen aiottua laitteiston käyttöajankohtaa. Laserin käytöstä ulkoilmaesityksessä on tehtävä ilmoitus myös Finavialle.

TILAPÄISEN LEIRINTÄALUEEN PERUSTAMINEN

Leirintäalueen perustamisesta ja alueen toiminnan olennaisesta muuttamisesta on viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista tai muuttamista tehtävä kirjallinen ilmoitus alueen sijaintikunnan määräämälle viranomaiselle, joka Tampereella on yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto. Ilmoituksen tulee sisältää tarpeelliset tiedot leirintäalueen pitäjästä ja alueen sijainnista sekä toiminnan luonteesta ja laajuudesta. Käsittelyajat voivat olla useita kuukausia.